Inhoudsopgave:
Artikel1: Definities
Artikel2: Identiteit van de ondernemer
Artikel3: Toepasselijkheid
Artikel4: Het aanbod
Artikel5: De overeenkomst
Artikel6: Herroepingsrecht
Artikel7: Kosten in geval van herroeping
Artikel8: Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel9: De prijs
Artikel10: Conformiteit en garantie
Artikel11: Levering en uitvoering
Artikel12: Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel13: Betaling
Artikel14: Klachtenregeling
Artikel15: Geschillen
Artikel 16: Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1
Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2.Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met batterij-online

3.Dag: kalenderdag;

4.Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings-en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5.Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

6.Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7.Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

8.Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de batterij-online georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

9.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2

batterij-online
Middenweg 2A
9645BE Veendam
06-25506301
info@batterij-online.nl
KVK te Groningen: 86518755
BTW nummer: NL004262607B13

Artikel 3
Toepasselijkheid
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van
batterij-online en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2.Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanig wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4.Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4
Het aanbod

1.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.
De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3.Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
De prijs inclusief belastingen;
De eventuele kosten van aflevering;
De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

Artikel 5 De overeenkomst
1.De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt batterij-online onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3.Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft batterij-online passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
1.het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
2.de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
3.de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
4.de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
5.de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6.In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1.Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan batterij-online bekendgemaakte vertegenwoordiger.
2.Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en
-indien redelijkerwijze mogelijk
-in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Bij levering van diensten:
1.Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
2.Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 Kosten in geval van herroeping
1.Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2.Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 Uitsluiting herroepingsrecht
1.batterij-online kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien batterij-online dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2.Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
1.die door batterij-online tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
2.die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
3.die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
4.die snel kunnen bederven of verouderen;

Artikel 9 De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven.
2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw-Tarief
3. batterij-online is gerechtigd ten alle tijden prijswijzigingen door te voeren behoudens het in artikel 9.1 gestelde. Artikel 10

Artikel 10Conformiteit en Garantie
1.batterij-online staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door batterij-online, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van batterij-online jegens batterij-online kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
3. Op alle gebruiksartikelen rust een Death on Arrival (DOA) garantie. Dat houdt in dat wanneer u een product ontvangt dat bij aankomst niet blijkt te werken, dit product vervangen zal worden, mits u deze retour zendt via de voorgeschreven verzendmethode naar het door batterij-online aangegeven adres en er op de dag van ontvangst melding via email van is gemaakt.
Retourzendingen dienen gedaan te worden in stevige verpakking of bubbel envelop zodat product voldoende is beschermd tegen beschadiging of andere invloeden van buitenaf. Een gewone envelop geeft niet voldoende bescherming. De kosten van retourzending zijn ten laste van de verzender. Retourzendingen dienen voldoende te zijn gefrankeerd. Zodra het DOA artikel is ontvangen, en gecontroleerd is op het defect, wordt er bij vaststelling van het defect kosteloos een vervangend exemplaar toegestuurd.
Onder gebruiksartikelen worden onder meer verstaan: atomizers, cartomizers, clearomizers, coils, tankjes en driptips. Aangeraden wordt om een artikel bij ontvangst te controleren op werkzaamheid.
4. Op batterijen en laders rust 2 maand garantie
6. De genoemde garantie is niet van toepassing wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van oneigenlijk gebruik of wanneer de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht, dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is. Tevens vervalt de garantie wanneer artikelen aangeschaft bij batterij-online worden gecombineerd met artikelen of onderdelen van andere leveranciers of merken.
7. Retourzendingen dienen vooraf kenbaar te worden gemaakt aan batterij-online en zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van batterij-online.
8. In geval van retourzendingen zonder voorafgaande toestemming van batterij-online zijn alle daaruit voortvloeiende kosten en gevolgen voor rekening van koper. Retourgoederen reizen op risico van de afzender.Artikel 11

Levering en uitvoering
1. batterij-online zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt uitsluitend het adres dat de consument aan batterij-online kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal batterij-online geaccepteerde bestellingen met de grootste spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal batterij-online het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal batterij-online zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen, mocht dit niet lukken dan zal batterij-online dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij batterij-online, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Uitzondering op deze regel zijn bestellingen waarbij producten die nicotine bevatten geleverd worden aan klanten in België of Luxemburg, in dit geval ligt het risico volledig bij de ontvanger

Artikel 12 – Betaling
1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling plaats te vinden voor levering met de door batterij-online beschikbaar gestelde betalingsmogelijkheden.
Artikel 14 – Klachtenregeling
1. batterij-online beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Wanneer de consument een klacht over de uitvoering van de overeenkomst heeft geconstateerd moet dit binnen bepaalde tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij batterij-online volgens de in artikel 10 gestelde termijnen.
3. Bij batterij-online ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door batterij-online binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4.Klachten kunnen worden gemaild naar info@batterij-online.nl, wanneer er geen oplossing wordt geboden kun u uw klacht ook voor bemiddeling melden bij de stichting webwinkelkeur of via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr
Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Algemene regels voor het gebruik van een elektrische sigaret
1. Laad batterijen altijd uitsluitend op met de bij batterij-online bestelde of bijgeleverde USB lader en/of AC adapter uit de starterset.
Laad geen batterijen van andere merken op met de bijgeleverde multilader of USB lader en AC adapter. Het uitwisselen van USB laders, AC adapters en batterijen van andere merken is geheel voor eigen risico en hierdoor vervalt tevens elke vorm van garantie.
2. Bescherm batterijen tegen beschadiging en/of vocht . Vervoer uw elektrische sigaret altijd in een stevige case of iets dergelijks. Het in de zak steken of onbeschermd in een tas vervoeren van batterijen is voor eigen risico. Voorkom het laten vallen van batterijen, een batterij is niet schokbestendig en kan hierdoor onherstelbaar beschadigen. Maak contactpunten van laders en batterijen regelmatig schoon met een tissue. Dit voorkomt laadproblemen.
3. Volg altijd nauwkeurig de gebruiksaanwijzing op zoals beschreven in de handleiding.  Neem bij falen van één van de onderdelen binnen de garantietermijn contact met ons en volg de instructies op die u meegedeeld worden. Door het zelf aanbrengen van aanpassingen aan de in originele staat, vervalt de garantie en aansprakelijkheid.
4. Het gebruik van een elektrische sigaret is voor eigen risico. batterij-online is niet aansprakelijk voor verkeerd gebruik van een elektrische sigaret, anders dan is aangeven in de gebruiksaanwijzing.
5. batterij-online is niet aansprakelijk voor gezondheidsklachten door het gebruik van een elektrische sigaret
6. batterij-online behoudt zich het recht om deze regels ten alle tijden bij te werken